اساسنامه

بسمه‌تعالی

مؤسسة مطالعات و تحقیقات آرشیوی

 «پژوهشکدة اسناد»

 

مقدمه

نظر به تأکید مقام محترم ریاست‌جمهوری بر اهمیت نقش آرشیو و نگهداری اسناد و مدارک دولتی و تاریخی و ضرورت شناسایی، طبقه‌بندی، مرمت، بازسازی و آماده‌سازی اسناد به‌گونه‌ای که برای همگان به ویژه پژوهشگران و مجامع و مراکز علمی و پژوهشی قابل دسترسی باشد، موضوع بخشنامة شمارة ۶۵۳۱۶ مورخ 27/6/1369 ریاست‌جمهوری به کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اساسنامة «پژوهشکدة اسناد» سازمان اسناد ملی ایران به شرح زیر جهت تصویب پیشنهاد می‌گردد:

مادة اول- کلیات:

به‌منظور ایجاد زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی، اعتلای دانش آرشیوی و فن بایگانی، انسجام‌بخشیدن به پژوهش‌های تاریخی، به‌ویژه تاریخ معاصر ایران، به‌کارگیری روش‌های نوین فن مرمت و بازسازی اسناد مجموعه‌های موضوعی اسناد در آرشیو درجهت ارائه به پژوهشگران و انجام تحقیقات لازم و نشر آنها، «پژوهشکدة اسناد» که در این اساسنامه، مؤسسه مطالعات و تحقیقات و خدمات اسناد (آرشیو) آرشیوی خوانده می‌شود و در چارچوب وظایف قانونی سازمان اسناد ملی ایران فعالیت می‌نماید، تاسیس می‌شود.

مادة دوم- اهداف کلی مؤسسه به شرح زیر است:

الف. مطالعه و تحقیق بر روی اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران و سایر مراکز آرشیوی به منظور کشف نکات مبهم و مکتوم تاریخی درجهت تدوین تاریخ جامع معاصر ایران

ب. مطالعه و تحقیق درخصوص شیوه‌های بازسازی و مرمت اسناد و استفاده از روش‌های نوین علمی درجهت شناسایی عوامل مخرب و موثر بر اسناد و یافتن راه‌های مقابله با آنها

ج. بررسی و مطالعة روش‌های طبقه‌بندی اسناد مطابق با استانداردهای جهانی

د. تلاش درجهت ساخت و تهیة مواد لازم برای مرمت اسناد در داخل کشور

ه. تهیة کلیه واژه‌ها و اصطلاح‌نامه‌ها، اصول شماره‌گذاری و نمایه‌سازی درجهت استفادة صحیح و علمی از کامپیوتر به‌منظور ارائة شیوه‌های بازیافت اطلاعات موجود و اشاعة آنها ازطریق مکانیزه‌کردن

و. تهیه و آماده‌سازی مجموعه‌های اسنادی برای انتشار به صورت گزارش کتاب و یا نشریات مربوط

ز. همکاری با مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مطالعاتی فرهنگی و علمی داخل و خارج از کشور و راهنمایی آنان در زمینة اسناد آرشیوی

ح. تهیه و تنظیم و ارائة طرح‌های پژوهشی در زمینة تاریخ معاصر ایران به پژوهشگران

ط. معرفی و شناساندن اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران و تهیة راهنماهای لازم به‌منظور تسهیل در این امر

مادة سوم- وظایف و برنامه‌ها:

الف. ایجاد زمینه‌ها و فراهم‌کردن امکانات لازم برای تحقق اهداف مؤسسه

ب. تالیف و ترجمه متون و آثار و نشریات تحقیقی و پژوهشی متناسب با اهداف مؤسسه

ج. استفاده از اسناد موجود در آرشیو به منظور مطالعه و تحقیق در زمینة اهداف مؤسسه

د. فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشگران ازطریق نشر نتایج مطالعات و تحقیقات آنان

ه. ارتباط با صاحب‌نظران، محققان و دانشمندان کشور و ترتیب و تشویق آنها به انجام تحقیقات تاریخی و آرشیوی در چارچوب اهداف مؤسسه

و. تربیت محققان و پژوهشگران و انتقال تجارب و تحقیقات تاریخی و فرهنگی به‌ویژه در زمینه‌های آرشیو و اسناد تاریخی منحصر‌به‌فرد و فراهم‌آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی برای علاقه‌مندان به فعالیت در چارچوب اهداف مؤسسه

ز. انجام پروژه‌‌های تحقیقاتی و کاربردی در زمینه‌های آرشیوی- تاریخی، مرمت و بازسازی اسناد، طبقه‌بندی و کدگذاری اسناد، بازیافت و پراکنش اطلاعات

ح. برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگی و تأسیس دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها

ط: ارتباط و همکاری با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی فرهنگی و دانشگاهی داخلی و خارجی در چارچوب اهداف مؤسسه و مشارکت در انجام طرح‌های تحقیقاتی

ی. برپایی سمینارها، کنفرانس‌ها، مجامع، میزگردهای تخصصی و گروه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در زمینة فرهنگ آرشیوی و تحقیقات تاریخی به‌ویژه تاریخ معاصر ایران، دانش مدیریت اسناد، فن بایگانی و اصول حفظ و نگهداری اسناد با استفاده از محققین سازمان اسناد ملی ایران و پژوهشگران سایر دستگاه‌های دولتی

مادة چهارم- وضعیت حقوقی:

الف. مؤسسة مطالعات و تحقیقات آرشیوی به صورت مؤسسة پژوهشی وابسته به سازمان اسناد ملی ایران تشکیل می‌شود و طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و بودجة آن از محل بودجه کل کشور و در ردیف مستقل زیر بودجه سازمان اسناد ملی ایران منظور خواهد گردید.

ب: مؤسسه نسبت به تحقیقات و آثار منتشرة خود دارای حقوق مالکیت علمی و ادبی انحصاری است.

مادة پنجم- ارکان مؤسسه:

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف. شورای عالی مؤسسه

ب: رئیس مؤسسه

ج: شورای پژوهشی مؤسسه

 

مادة ششم شورای عالی مؤسسه با حضور رئیس سازمان اسناد ملی ایران و با عضویت افراد ذیل تشکیل می‌شود.

 1. معاونت اسناد سازمان اسناد ملی ایران
 2. معاونت آرشیو سازمان اسناد ملی ایران
 3. رئیس مؤسسة مطالعات و تحقیقات آرشیوی
 4. سه نفر از صاحب‌نظران فرهنگی تاریخی، پژوهشی و دانشگاهی و آرشیوی به انتخاب ریاست سازمان اسناد ملی ایران

تبصرة ۱- انتخاب اعضای ردیف‌های ۴ برای مدت ۲ سال خواهد بود و با حکم رئیس سازمان اسناد ملی ایران منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصرة ۲- شورای عالی مؤسسه می‌تواند در مواقع ضروری از افراد ذی‌صلاح جهت مشورت، دعوت به‌عمل‌آورد.

تبصرة ۳- رسمیت جلسات شورای عالی منوط به حضور حداقل دو سوم اعضای جلسه بوده و تصمیمات متخذة شورا با تصویب اکثریت آرای حاضرین در جلسه قابل‌اجرا است.

تبصرة ۴- غیبت متوالی و بدون عذر موجه هر یک از اعضا برای سه جلسه به‌منزلة استعفای عضو خواهد بود.

تبصرة ۵ – جلسات شورای عالی حداقل ۶ بار در سال تشکیل خواهد شد.

مادة هفتم- وظایف شورای عالی:

شورای عالی مؤسسه دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

 1. بررسی و تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی که ازسوی ریاست شورای عالی، رئیس مؤسسه و یا یک سوم اعضای شورا پیشنهاد می‌شود.
 2. تصویب انجام تحقیقات کلان و انتشار مجموعه‌های اسناد تاریخی
 3. تصویب برگزاری کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی و همکاری‌های فرهنگی تحقیقاتی و بین‌المللی
 4. بررسی و پیشنهاد بودجة سالانه به مراجع ذی‌ربط
 5. اتخاذ تصمیم درمورد نحوة استفاده و هزینة هدایا ، کمک‌های مالی و امکاناتی که ازسوی افراد حقیقی یا حقوقی به مؤسسه واگذار می‌شود.
 6. پیشنهاد تغییر مواد و یا اصلاح این اساسنامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 7. تصویب آئین‌نامه‌های داخلی مؤسسه
 8. بررسی گزارش سالانه از وضعیت و فعالیت‌های مؤسسه که توسط رئیس مؤسسه ارائه می‌شود
 9. اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که به پیشنهاد رئیس شورای عالی و رئیس مؤسسه در دستور کار شورای عالی قرار می‌گیرد

۱۰. ایجاد یا گسترش گروه‌های پژوهشی مؤسسه

مادة هشتم- اختیارات و وظایف رئیس مؤسسه:

رئیس مؤسسه به منظور اداره مؤسسه با حکم رئیس سازمان اسناد ملی ایران منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

 1. اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی مؤسسه
 2. تهیه و تدارک وسایل، تجهیزات و امکانات لازم برای پیشبرد امور مؤسسه
 3. انتخاب، عزل و نصب روسای گروه‌های پژوهشکده
 4. امضای کلیة قراردادها، اسناد و مدارک حقوقی و مالی، دریافت و پرداخت و صرف هزینه‌ها در چارچوب مقررات و ضوابط مصوب
 5. پیشنهاد بودجه و تهیة برنامه‌های سالانة مؤسسه جهت ارائه به شورای عالی

۶ نظارت بر نحوة پیشرفت کار و تهیة گزارش‌های مربوط به امور مؤسسه

 1. تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی به شورای عالی
 2. استیفای حقوق مؤسسه و اقامة دعوی‌های لازم
 3. پیشنهاد تشکیل جلسات فوق‌العاده شورای عالی مؤسسه
 4. تشکیل مرتب شورای پژوهشی پژوهشکده
 5. اجرای سایر اموری که از طرف رئیس سازمان اسناد ملی ایران محول می‌شود.

مادة نهم- مؤسسه دارای ۵ گروه به شرح زیر است:

 1. گروه تحقیقات آرشیوی
 2. گروه مطالعات و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد
 3. گروه تحقیقات تاریخ معاصر ایران

مادة دهم– شورای پژوهشی مؤسسه:

به‌منظور هماهنگی بین بخش‌های مختلف مؤسسه و انجام تحقیقات لازم و مفید، شورای پژوهشی مؤسسه تحت نظارت مستقیم رئیس مؤسسه تشکیل می‌شود.

شورای پژوهشی متشکل از افراد ذیل است:

 1. رئیس مؤسسه
 2. معاون پژوهشی

۳. رؤسای گروه‌های تحقیقاتی

 1. سه تن از صاحب نظران فرهنگی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب ریاست سازمان اسناد ملی ایران

مادة یازدهم– وظایف شورای پژوهشی:

 1. نظارت بر چگونگی اجرای دوره‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت محققان ، طرح‌های درحال‌انجام و همچنین نظارت در برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای تحقیقاتی در هر گروه
 2. نظارت بر کیفیت نشریات تخصصی مؤسسه
 3. بررسی و اجرای طرح‌های پژوهشی که پیشنهاد می‌شود ، پس از تصویب نهایی در شورای عالی مؤسسه
 4. تصویب آثار علمی برای چاپ و نشر
 5. همکاری و برنامه‌ریزی برای جذب و جلب محققان صاحب‌نظران و اندیشمندان

تبصره: آیین‌نامه شورای پژوهشی توسط رئیس مؤسسه تهیه و به تصویب شورای عالی مؤسسه خواهد‌رسید.

این اساسنامه در ۱۱ ماده و ۶ تبصره تهیه و تنظیم گردیده‌است.