استفاده از سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) در کتابخانه‌ها و مراکز آرشیو

در اين نشست تخصصي كه روز دوشنبه 1393/10/22 در پژوهشكده اسناد برگزار شد، سركار خانم دكتر رويا پورنقي استاديار پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران پس از معرفي سامانه اطلاعات مكاني و عناصر اصلي تشكيل دهنده آن به گستردگي استفاده از اين نوع سامانه‌ها در زمينه‌هاي مختلفي چون پزشكي، نظامي، علوم زمين، خدمات شهري، بانكداري و … اشاره كرد و نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين خصوص را معرفي نمود. 

در ادامه از كاربردهاي GIS در كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و آرشيو سخن به ميان آمد و يك نمونه استفاده از GIS كه در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفته بود تشريح شد. در اين نمونه نشان داده شد كه چگونه با استفاده از GIS مي‌توان تراكم يا سردرگمي مراجعه كنندگان در واحد‌هاي مختلف يك كتابخانه را شناسايي كرد، تصوير مناسبي از پراكندگي منابع اطلاعاتي، لوازم وتجهيزات و ميزان استفاده از اين منابع به دست آورد و همانند نظام‌هاي فهرست‌نويسي و رده‌بندي، كاربران را در دسترسي به منابع اطلاعاتي ياري نمود. در پايان به ضرورت استفاده از اين نوع سامانه‌ها در سازمان اسناد و كتابخانه ملّي به منظور بهينه سازي ارائه خدمات اطلاعاتي، برنامه‌ريزي استراتژيك و آينده‌پژوهي اشاره شد.
اين نشست با پاسخ به پرسش‌هاي مطرح شده به پايان رسيد.