اعضا

 

:گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها

استاندارد تحقیقات آرشیوی مدرک تحصیلی سمت نام خانوادگی نام
دکتری رئیس گروه معتقدی ربابه
 

 

دکتری هیات علمی عبدالهی محمد جواد
 

 

کارشناسی ارشد کارشناس سادات بیدگلی محبوبه
دکتری کارشناس ضرغامی زهرا