اعضا

گروه تحقیقات حفاظت و نگهداری اسناد

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیرزومه
1صدیقه احمدی فصیحرئیس گروهدکتری
2مهشید لطیفی نیاکارشناسکارشناسی ارشد
3داوود آقارفیعیهیات علمیدکتری
4فاطمه زارع زادهکارشناسدکتری