اعضا

:گروه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی

تاریخ معاصر

مدرک تحصیلی

سمت

نام خانوادگی

نام

 

دکتری

رئیس گروه

کناررودی

قربانعلی

دکتری

هیات علمی مطلبی

مطلب

کارشناسی ارشد

هیات علمی سعیدی

حوریه

دکتری

هیات علمی

مردوخی

دل‌آرا

دکتری

هیات علمی

مرادی نیا

محمد جواد

دکتری

کارشناس

علیخانی

اعظم

دکتری کارشناس

نوری

مصطفی

دکتری

کارشناس

محمدی

امین

کارشناسی ارشد

کارشناس

رسولی

ندا

کارشناسی ارشد

کارشناس

محمدلو

رویا

کارشناسی ارشد

کارشناس

کرمی

مینا

کارشناسی

کارشناس

نباتچیان

آزاده

کارشناسی ارشد

کارشناس

جبرائیلی فاطمه

دانشجوی دکتری

کارشناس

مرتجائی

سوده

دانشجوی دکتری کارشناس جواهردهی

مسیح

کارشناسی ارشد

کارشناس

فرشاد

امیرحسین

کارشناسی ارشد مسئول دفتر مقیمی

مرضیه سادات