اهداف

مطالعه و تحقیق بر روی اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران و سایر مراكز آرشیوی به منظور كشف نكات مبهم و مكتوم تاریخی در جهت تدوین تاریخ جامع معاصر ایران.

مطالعه و تحقیق در خصوص شیوه های بازسازی و مرمت اسناد و استفاده از روش های نوین علمی در جهت شناسایی عوامل مخرب و مؤثر بر اسناد و یافتن راه های مقابله با آن ها.

بررسی و مطالعه روش های طبقه بندی اسناد مطابق با استانداردهای جهانی.
تهیه كلید واژه ها، اصطلاحنامه ها، اصول شماره گذاری و نمایه‌ سازی در جهت استفاده صحیح و علمی از كامپیوتر به منظور ارائه شیوه های بازیافت اطلاعات موجود و اشاعه آن ها از طریق مكانیزه كردن.
تهیه و آماده‌ سازی مجموعه های پژوهش اسنادی برای انتشار به صورت گزارش، كتاب و یا نشریات مربوط.
همكاری با مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و مراكز پژوهش و مطالعاتی فرهنگی و علمی داخل و خارج از كشور و راهنمایی آنان در زمینه اسناد آرشیوی.
تهیه، تنظیم و ارائه طرح های پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر ایران به پژوهشگران داخل و خارج از سازمان و ارائه مشورت برای انجام پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری در حوزه تاریخ معاصر و اسناد تاریخی.
معرفی و شناساندن اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران و تهیه راهنماهای لازم به منظور تسهیل در این امر.
ارائه مشورت به مراكز آموزشی برای ارائه كلاس های مرتبط با حوزه اسنادی.