برگزاری کارگاه خط شناسی

معاونت پژوهش و منابع دیجیتال در راستای آشنایی بیشتر پژوهشگران و علاقه مندان به اسناد تاریخی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی خط شناسی: آشنایی با خطوط به کار رفته در اسناد و متون قدیمی

مدرس: دکتر محسن روستایی (سندپژوه و سندشناس)