شورای عالی

در حال حاضر این شورا متشكل است از رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران (رئیس شورا)، معاون اسناد ملی ایران، معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان، رئیس پژوهشكده اسناد (دبیر شورا) و سه نفر از صاحب نظران فرهنگی.

از جمله وظایف و اختیارات مهم این شورا، می توان موارد زیر را برشمرد:

بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه.
بررسی و تصویب برنامه ها و فعالیت های پژوهشی كه از سوی ریاست شورا و یا یك سوم اعضای شورا پیشنهاد می شود.
پیشنهاد تغییر مواد و یا اصلاح اساسنامه
تصویب آئین نامه های داخلی و ایجاد گسترش گروه های پژوهشی
تصویب انجام تحقیقات كلان و انتشار مجموعه های اسناد تاریخی
تصویب برگزاری كنگره ها و مجامع بین المللی و همكاری های فرهنگی، تحقیقاتی و بین المللی