شورای پژوهشی

شورای پژوهشی به منظور هماهنگی بین بخش های مختلف مؤسسه و انجام تحقیقات لازم و مفید مؤسسه تحت نظارت مستقیم رئیس مؤسسه تشكیل شده و متشكل از رئیس، معاون و روسای گروه های تحقیقاتی پژوهشكده اسناد و آقایان دكتر سعید رضایی شریف آبادی، دكتر مهرداد نیكنام و دكتر شهرام یوسفی فر است.

از جمله وظایف شورای پژوهشی می توان به این موارد اشاره كرد:

بررسی و اجرای طرح های پژوهشی پس از تصویب نهایی در شورای عالی مؤسسه،
تصویب آثار علمی برای چاپ و نشر،
نظارت بر كیفیت نشریات تخصصی مؤسسه،
نظارت مستمر بر چگونگی اجرای دوره های آموزشی و پژوهشی و تربیت محققان، طرح های در حال انجام و همچنین نظارت در برگزاری كلاس ها و سمینارهای تحقیقاتی در هر گروه.