طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته

عنوان مجریتاریخ تصویب تاریخ خاتمهگروه تخصصی
تاریخ تحول تشکیلات، وظایف و عملکرد شوراهای عالی آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و گسترش آموزش عالی( 1343 – 1357)دکتر قربانعلی کناررودی1400/5/5 1400/6/30 تحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
بررسی تاریخی پدیده قاچاق کالا و کولبری در نواری غربی و پیامدهای اقتصادی آن(1304 – 1320)دکتر مطلب مطلبی1400/5/11401/9/30تحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
ازقشون تا ارتش- تشکیلات نظامی در ایران از دوره قاجار تا پهلوی- بخش اول: مدرسه نظامحوریه سعیدی1399/4/311401/9/13تحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
مطالعه مقایسه قوانین کپی رایت در آرشیوهاي ملی برتر جهان به منظور طراحی مدل پیشنویسقوانین براي آرشیو ملی ایراندکتر صدیقه احمدی فصیح1399/12/191401/4/1مطالعه و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد
مساله مهاجرت وحاشیه نشینی درایران معاصر: مطالعه موردی طرح مسکن اجتماعی کوی نهم آبان تهران (1340-1350)دکتر محمدجواد عبدالهی1400/9/21401/9/2تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها
تحول تشکیلات سازمانی شرکت ملی نفت ایران ازملی شدن نفت تا کودتای۲۸مرداد ( ۱۳۳۲-۱۳۲۹ش‌)دکتر ربابه معتقدی1400/9/71401/9/20تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها