مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی

سخنران: دکتر سعید اسدی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

مکان: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی)، روبه‌روی ورزشگاه شهید کشوری، ساختمان آرشیو ملی ایران، طبقه دوم، پژوهشکده اسناد

زمان: 11/03/1394 از ساعت 14 الی 16


سخنان این عضو هیات علمی پیرامون چهار موضوع اصلی بود: توسعه متوازن جایگاه علم، فناوری و نوآوری، مفهوم و شاخصهای ثروت علمی، سنجش ثروت علمی و مصورسازی ثروت علمی.
 
این مبحث با اشاره به نخستین برنامه‌های محرومیت زدایی از روستاها و ضرورت توازن منطقه‌ای کشور در سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور آغاز و اشاره شد که در سال 1381 در تبصره 6 قانون بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد در راستای آمایش سرزمین، عدم تعادل توسعه در مناطق مختلف کشور را شناسایی کند و با مجموعه طرح های اقتصادی و اجتماعی، به تحرک مناطق کمتر توسعه یافته کمک نماید. در این رابطه از تمرکززدایی، ماموریت گرایی، ایجاد پارک‌های فناوری و توجه به فرهنگ بومی و محلی در توسعه رشته‌ها به عنوان روش‌های توزیع متوازن علم و فناوری در کشور یاد شده و با استفاده از نمودارهایی توضیح داده شد که؛ هرچند تاثیر رشد علمی و فناوری بر زیرساخت های اقتصادی و رفاهی کشور، به طور کلی امری مورد پذیرش است اما تا کنون نتایج کاربردی پژوهش های علمی و فناورانه محققان کشور، نمود بیرونی چندانی نداشته و علیرغم توسعه کمّی علم و فناوری و فعالیت های پژوهشی، نتایج این فعالیت ها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور – دست کم در برخی حوزه ها – چندان مشهود و ملموس نبوده است. تفاوت میزان پیشرفت و توسعه مناطق مختلف کشور می تواند نشان دهنده توزیع نامتوازن «ثروت علمی» در نواحی و استان های مختلف کشور باشد.

در ادامه از مجموع دارایی های علمی یک سازمان، کشور و … به گونه ای که مالکیت یا منافع آنها در اختیار آن سازمان، کشور و … باشد به عنوان ثروت علمی یاد شده و یک مدل به عنوان نمونه ای برای سنجش ثروت علمی نشان داده شد
در ادامه دکتر سعید اسدی به نتایج حاصل از پژوهش خود با عنوان “سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی” اشاره کرد که در کتابی تحت همین عنوان در سال 1393 توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار به چاپ رسید است. 
 
در پایان این نشست از انتشارات ایران، انتشارات درباره ایران، انتشارات فارسی، اسناد دولتی و آثار نفیس و آرشیوی به عنوان مصداقهای ثروت علمی برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی نام برده شد و با ارائه پیشنهادهایی برای به تصویر کشیدن ثروت علمی کشور توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پایان رسید.