نخستین کنگره مطالعات آرشیوی و ششمین همایش آرشیو برای همه

محورهای کنگره 

  • اصول و مبانی آرشیو 
  • مدیریت آرشیو ها 
  • مستندسازی و تدوین اصطلاحنامه آرشیو 
  • خدمات آرشیوی 
  • سازماندهی اسناد مکتوب 
  • اسناد الکترونیکی 
  • قوانین و مقررات آرشیو و حق مولف 
  • حفاظت و مرمت 

زمان برگزاری : 20 خرداد 1398


آخرین فرصت ارسال چکیده : 20 اسفند 1397


آخرین فرصت ارسال اصل مقاله : 17 اردیبهشت 1398

پست الکترونیک : a2a@nlai.ir

تلفن دبیرخانه : 26402945