پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف ارتقای « فرهنگ پژوهش»و شناسایی و معرفی آثار برتر پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات،« پانزدهمين جشنواره پژوهش فرهنگي سال»را برگزار و از پژوهشگران برتر حوزه فرهنگ و هنر تقدیر مي نماید.

از مراکز علمي و پژوهشی، پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی دعوت مي شود چنانچه پژوهشی در یکي از محورهای فراخوان در فاصله زمانی 1395 تا 1397 انجام داده اند، یک نسخه آن را به دبيرخانه پژوهش فرهنگی سال ارسال کنند.

آثار پژوهشی می توانند در قالب طرح پژوهشی، پایان نامه(کارشناسی ارشد و دکتری) و کتاب(برگرفته از طرح پژوهشی) باشند.