کارشناسان پژوهشی

 

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیگروه محل خدمتشماره تماسرزومه
1
زهرا ضرغامیادبیات انگلیسیدانشجوی دکتراتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها۸۱۶۲۵۳۰۲
2
محبوبه سادات بیدگلیباستانشناسیکارشناسی ارشدتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها۸۱۶۲۵۳۰۱مشاهده
3سهیلا صفریتاریخ ایران اسلامیدکتراتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها
4هادی قبادیحوزویتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها
5حسن مقدس زادهعلم اطلاعات و دانش شناسیدکتراتحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها۲۶۴۰۳۰۰۲مشاهده
6فاطمه زارع زادهعلم اطلاعات و دانش شناسیدکترامطالعات و تحقیقات حفظ و نگهداری اسنادمشاهده
7مهشید لطیفی نیاحقوقکارشناسی ارشدمطالعات و تحقیقات حفظ و نگهداری اسناد۸۱۶۲۵۳۰۱
8امیرحسین فرشادتاریخکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۱
9اعظم علیخانیمردم شناسیدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۴۳۱مشاهده
10امین محمدیتاریخدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۳۰۰۲مشاهده
11آزاده نباتچیانمدیریت دولتیکارشناسیتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۹
12رویا محمدلوادبیات فارسیکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۵
13سوده مرتجائیعرفان اسلامیکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۸
14فاطمه جبرائیلیتاریخکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۲
15محمد محمدی نیامدیریت آموزشیکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۲۹۸۲
16مرضیه ­السادات مقیمیارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۹
17مسیح جواهردهیعلوم سیاسیدانشجوی دکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۳۰۰۲
18مصطفی نوریتاریخدکتراتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۳۰۰۲مشاهده
19مینا کرمیعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۵۵۵مشاهده
20ندا رسولیتاریخکارشناسی ارشدتاریخ معاصر و تاریخ شفاهی۲۶۴۰۵۳۰۱مشاهده