کتاب «تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران با تکیه بر اسناد ملی تا ۱۳۲۰ش» نوشتة مهشید لطیفی نیا در دو جلد منتشر شد.

 جلد اول:   نظام قضایی دوره قاجار تا مشروطیت

 جلد دوم تحول نظام قضایی ایران از مشروطیت تا ۱۳۲۰ ش.

نویسنده: مهشید لطیفی‌نیا

چاپ اول: زمستان 1402

انتشارات ندای تاریخ

پژوهش حاضر به سیر تحول محاکم و دادرسی در ایران از دوره قاجار تا سال 1320 با بهره‌مندی از اسناد آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در جلد نخست این ‌تحقیق سعی شده نظام دادخواهی و دادرسی دوره قاجار و تحولات انجام شده در روند دگرگونی محاکم شرعی و عرفی و دیوانخانه به تشکیلات عدلیه و محاکم و همچنین ایجاد صندوق‌های عدالت و دستورالعمل قضایی  با هدف  تنظیم وتدوین مجموعه مقررات و قوانین و همچنین نظامنامه  قضایی و نخستین آیین‌های دادرسی حقوقی و جزایی بر اساس اسناد آرشیو ملی در این ارتباط بررسی شود.

جلد دوم کتاب به مباحثی از جمله: قانون اساسی مشروطه و متمم قانون،‌ سیر دگرگونی اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزایی،‌ تحولات قضایی و آئین دادرسی،‌ انحلال و بازگشایی محاکم و تغییرات عدلیه  دوره علی‌اکبر داور و نیز به انواع جرائم و مجازات‌های رایج آن دوران پرداخته است.

نگاهی به کتاب