گزارش‌های پژوهشی

عنوانمجریتاریخ تصویبتاریخ خاتمهگروه تخصصی
موقوفات ایالت کرمان در دوره تاریخی قاجاراعظم علیخانی1401/3/10در دست انجامتحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
تجزیه و تحلیل و بررسی بازتاب مسائل سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در‌عکس‌های اسناد دوره قاجار(با تکیه بر اسناد آرشیو ملی)ندا رسولی1401/3/10در دست انجامتحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
تشکیلات وزرات مالیه در دورة قاجارامین محمدی1401/3/10در دست انجامتحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
تحولات شمال ایران در اوایل دهه 30مصطفی نوری1401/3/10در دست انجامتحقیقات تاریخ معاصر ایران و تاریخ شفاهی
روابط ایران و یونسکو آثار و نفایس ملی و ثبت جهانی ایران(فارس و خوزستان)مهشید لطیفی نیا1395/8/25در دست انجاممطالعه و تحقیقات حفاظت و نگهداری اسناد
روابط ایران و یونسکو آثار و نفایس ملی و ثبت جهانی ایران(آذربایجان)مهشید لطیفی نیا1395/8/25در دست انجاممطالعه و تحقیقات حفاظت و نگهداری اسناد