گزارش کنگره شورای بین المللی آرشیو 2023

انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می کند:

نشست انتقال تجربه: «گزارشی از کنگره شورای بین المللی آرشیو،‌ ابوظبی 2023» با سرکار خانم سارا سلطانی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س)

زمان: 14 آبان 1402،  11:30 الی 12:30

مکان: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،‌کارگاه کتاب